Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

SPIS PODMIOTÓW

Informacje ogólne

Urząd Gminy Milówka

Adres

ul. Jana Kazimierza 123
34-360 Milówka

Godziny urzędowania

Dane dodatkowe

Telefon 33 8637 189
33 8637 190
33 8101 342
Fax33 8637 600
E-Mailugmilowka@milowka.com.pl
Strona WWWhttp://www.milowka.pl/

Pokaż więcej

 NIP: 553 23 17 964
REGON: 072182663
Nr rachunku bankowego96 8131 0005 0000 0244 2000 0020
Usługi elektronicznehttp://epuap.gov.pl/
Adres skrytki epuap/86ixm14trs/SkrytkaESP
                                  Dokumenty BIP publikowne do dnia znajdują sie pod adresem http://www.bip2.milowka.com.pl/
INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCHZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu, zwanym dalej RODO informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych w Urzędzie Gminy Milówka jest Wójt Gminy, z siedzibą ul. Jana Kazimierza 123, 34-360 Milówka, e-mail: ugmilowka@milowka.com.pl, tel. (33) 8637190 zwany dalej administratorem;
2. Mogą się Państwo skontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Administratora poprzez e-mail: iod@milowka.com.pl, telefonicznie pod numerem tel. (33) 8637190 lub pisemnie na adres siedziby administratora;
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody;
4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane celu:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami - art. 6 ust. 1 lit. b RODO
c) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora - art. 6 ust. 1 lit. e RODO
d) ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej - art. 6 ust. 1 lit. d RODO
W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
5. Jeśli będzie to konieczne Państwa dane mogą być udostępniane tylko i wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym:
a) innym organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa,
b) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z gminą przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy;
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wymienionych w pkt 4 celów:
a) przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 14, poz. 67), bądź innych przepisach prawa
b) do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
c) do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
7. Posiadają Państwo prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (z zastrzeżeniem pkt. 6) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy posiądą Państwo dowody, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa;
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy Milówka, przy czym podanie danych jest:
a) obowiązkowe, jeżeli zostało to określone w przepisach prawa;
b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy;
Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy merytoryczni.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany2024-07-02 09:49:42
Data utworzenia2003-04-15
Data udostępnienia2012-04-18 12:37:39
Osoba odpowiedzialnaAdmin
UdostępniłAdmin